Skip to main content
Beschrijving van de vrijwillige prestatie
Voorwaarden vrijwilligersprestatie bij DansDroom vzw
De sportclub: Dansdroom vzw Maatschappelijke zetel: Smisveld 4, 3380 Glabbeek E-mail: info@dansdroom.be
(conform artikel 12 van de Vrijwilligerswet)
Door onderstaand formulier in te vullen bevestig ik hierbij op ingebrachte data actief te zijn geweest als vrijwilliger in opdracht van Dansdroom vzw. De hierboven vernoemde “sportclub” en de vrijwilliger die dit formulier invult gaan akkoord met de volgende overeengekomen artikels :
  • Artikel 1 De sportclub is akkoord dat de vrijwilliger volgende activiteiten op zich zal nemen in het kader van vrijwilligerswerk: steun aan Dansdroom vzw, onder de vorm van lesgeven, organisatie danskampen, algemene hulp, etc. Deze activiteiten zullen belangenloos en zonder enige verplichting uitgevoerd worden in samenspraak met de sportclub.
  • Artikel 2 De uitvoering van de activiteiten kan geen aanleiding geven tot enige bezoldiging. In de loop van de uitvoering van deze overeenkomst kan het vrijwilligerswerk op geen enkel ogenblik stilzwijgend omgevormd worden tot arbeid in het kader van een arbeidsovereenkomst. De sportclub heeft bijgevolg ook geen enkele verplichting in verband met sociale zekerheids- of fiscale regelgeving.
  • Artikel 3 Het vrijwilligerswerk is geldig voor de periode ingebracht in het formulier.
  • Artikel 4 De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt aan derden tijdens de vrijwilligersactiviteit in geval van opzet, zware fout of vaak voorkomende lichte fout.
  • Artikel 5 Dansdroomvzw heeft volgende verzekeringen afgesloten voor al de activiteiten die in de door haar gehuurde infrastructuur plaatsvinden: verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid) die de schade dekt die door de vrijwilliger zou veroorzaakt worden tijdens het uitoefenen van de vrijwilligersactiviteit; Maatschappij waarbij polis werd afgesloten via “Danssport Vlaanderen“ Polisnummer Ethias 45.273.318
  • Artikel 6: De vrijwilliger verklaart hierbij op eer dat hij/zij in de loop van het kalenderjaar nooit een vergoeding zal ontvangen voor vrijwilligerswerk bij de sportclub en/of bij één of meer andere organisaties die in totaal (voor de verschillende verenigingen samen) hoger is dan de wettelijk toegestane maxima.
  • Artikel 7 Indien de vrijwilliger kennis krijgt van geheimen en/of gevoelige commerciële informatie die hem/haar zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk mag hij/zij deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet hem/haar hiertoe zou dwingen of indien hij/zij een getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden gestraft met gevangenisstraf en een geldboete.
  • Artikel 8 De vrijwilliger waarschuwt de sportclub ruim op voorhand als hij/zij niet aanwezig kan zijn op de afgesproken momenten.
  • Artikel 9 De sportclub verbindt er zich toe aan de vrijwilliger de nodige documentatie en uitrusting ter beschikking te stellen voor het goed kunnen uitvoeren van de vrijwilligersactiviteiten.
  • Artikel 10 De vrijwilliger verbindt zich er toe volgende instanties op de hoogte te brengen en zo nodig vooraf toestemming te verkrijgen voor het verrichten van vrijwilligerswerk met vergoeding: de RVA in geval van werkloosheid of brugpensioen; het ziekenfonds in geval van arbeidsongeschiktheid; het OCMW in geval de vrijwilliger een leefloon of andere tussenkomst krijgt.
Ondergetekende verklaart, door het indienen van deze form, op eer de maximum vergoedingen per jaar (2549,90 eur) en per dag (34,71 eur) niet te overschrijden.